پخش تراکت پلاک به پلاک و توزیع اوراق تبلیغاتی داخل منازل بصورت مویرگی

پخش تراکت در منازل مسکونی به صورت مویرگی وپلاک به پلاک انجام میگیرد.در این روش ابتدا تعداد تراکت و روش های کارفرمایان مشخص شده وسپس مناطق مورد نظر تعیین میگردد و بعد از انجام زمان بندی انجام کار نیروها جهت توزیع اوراق در مناطق مسکونی مشخص میگردد،لازم به ذکر است در اماکن مسکونی بصورت پخش تراکت در داخل منازل و نصب و چسب کاغذی جلوی درب منازل صورت می پذیرد.اصولا در هر آپارتمان به تعداد طبقه واحدها تراکت پخش میشود و جلوی درب آنها یک یا دوعدد تراکت یا بروشور تبلیغاتی نصب ((چسب کاغذی))میگردد.ما در این روش از نیروهایی که تخصص کافی دارند و دوره های آموزشی را گذرانده اند استفاده می نماییم وپس از پایان گزارشات مربوطه توسط ناظر به کار فرما تحویل میگردد لازم به ذکر است در طول مدت پخش تراکت نظارت به صورت محسوس ونامحسوس توسط ناظران متعهد و کار آزموده صورت می پذیرد.

مرکز تخصصی پخش تراکت در تهران ( موسسه پخش راستین)