بازاریابی حضوری

 

بازاریابی چهره به چهره

یکی از روشهای موثر وجذاب در امر اطلاع رسانی وتبلیغات ، بازاریابی چهره به چهره و مراجعه حضوری به بازارهای هدف میباشد که در آن شخص به عنوان ویزیتور یا بازاریاب باتوجه به نوع کسب وکار وخدمات انتخاب میشود وسپس دریافت اطلاعات کاری ویا خدماتی وارائه ی ابزارهای تبلیغاتی وهمچنین آموزش هایی به بازارهای هدف آن محصول یا خدمات جهت معرفی وجذب مشتریان اعزام میشوند لازم به ذکر است ابزارهای تبلیغاتی مورد نیاز بازاریاب ها از قبیل بروشورها ،کاتالوگ ودر صورت لزوم نمونه محصول یا خدمات در اختیار این افراد گذاشته میشود واین افراد پس از مراجعه حضوری به بازارهای هدف مشخصات مشتریان را از قبیل نامه مجموعه ،آدرسی ، تلفنی ودر صورت نیاز سفارشات یا پیشنهادات آنها را در فرم های مخصوص ثبت وبه کار فرما ارائه مینماید در این روش بدلیل آنکه بازاریاب ها به عنوان نماینده ی رسمی کار فرما مراجعات خودشان را انجام میدهند لازم است از روابط عمومی وپرستیژ بالایی برخوردار باشند تا بتوانند شان و شخصیت کاری کار فرما را کاملا حفظ نمایندوکارت ویزیت واطلاعات ومشخصات آنها جمع آوری کرده ودرقالب فرم های مخصوص به کارفرما دریک زمانبندی مشخص تحویل می نماییم .