خدمات پخش تراکت

خدمات ما

جذب اشتراک (ویزیت تخصصی)

در این روش از نیروهای حرفه ای خانم وآقا که دوره های آموزشی درخصوص مراجعات خضوری را دیده اند ، استفاده مینماییم لذا این افراد با در دست داشتن بروشورو کاتولوگ به سازمانها وشرکت ها ومراکز مورد نظر ویا بازار هدف کار فرمایان مراجعه نموده واطلاعات کاری وابزار تبلیغاتی را تحویل مینمایند وضمنا مشخصات کلیه ی مراکز مورد مراجعه را در فرم های مخصوص ثبت ودر انتها به کار فرما ارائه مینماییم.

نصب پوستر در اماکن مجاز

در این روش از نیروهای مجرب که دارای وسیله ی نقلیه وموتور سیکلت هستند همچنین تجربه وسابقه کافی در این زمینه را دارند استفاده مینماییم.همچنین نصب پوستر در این مرکز به  صورت شبانه وبا استفاده از چسب مخصوص واسپری در اماکن مجاز وبدون اشکال صورت میگیرد .زمان ومحل نصب به کار فرما اعلام مشده وجهت اطمینان از نحوه ی انجام کار از محل نصب به صورت رندوم فیلم وعکس گرفته وبه کار فرما ارائه میگردد.

پخش یا نصب در منازل

در این روش ابتدا منطقه ی مورد پوشش نصب یا پخش روی نقشه مشخص میگردد وپس از برنامه ریزی وزمانبندی وانتخاب نیرو ها ،تعداد مورد نیاز جهت توزیع مویرگی وپلاک در اختیار نیروها قرار میگیرد .ضمنا گزارشات آماری وجامع پس از اتمام پروژه در اختیازر کار فرما قرار میگیرد.

پخش به صورت تحویل دستی

در این روش نیروها به صورت تحویل دستی در معابر پر ترددوهمچنین درب مترو ، مجتمع های تجاری ،میادین شهری وخیابان های پر تردد مستقر شده ومیتوانند با تن پوش کاور ،بروشور ویا تراکت های تبلیغاتی شما را به متقاضیان وعموم مردم تحویل نمایند .در این روش از نیرویی کاملا اراسته ومنظم برای بالا بردن بازدهی وجذب افراد در نظر گرفته میشود.

آنچه در پخش تراکت برای مشتریان مهم است کیفیت در حین انجام کار است که خوشبختانه شرکت با انتخاب نیروهای کارامد همیشه سربلند بوده است