پخش تراکت نمایشگاهی

بدلیل اهمیت این نوع پخش تراکت و حفظشان و منزلت کاری کارفرمایان شرکت ما از بهترین نیروها که ظاهر مناسبی را دارند و نیز در این زمینه توزیع و پخش بروشورهای نمایشگاهی تبحر دارند استفاده مینماییم .

پخش تراکت راستین

77246985